DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2018 (àmbit Catalunya).

  1. Dades personals: NIF i/o dades de tots els membres de la Unitat Familiar (data de naixement...) i circumstàncies personals (edat, grau de discapacitat, etc...). Carnet de família nombrosa.
  2. Informació fiscal: Són les dades que té Hisenda amb els que confecciona l’esborrany. Normalment inclou:
   
  1. Ingressos de nòmines, incloent retencions i cotització a la Seguretat Social.
  2. Cotitzacions d’autònoms.
  3. Ingressos per pensions i les aportacions als plans de pensions.
  4. Comptes bancàries i actius financers.
  5. Béns immobles i la seva referència cadastral, hipoteques, etc. I la naturalesa de la seva afectació (habitatge habitual, afecte a activitats econòmiques, pàrquings, solars, etc.)
  6. Valor de transmissió de participacions o accions i/o immobles.
   
  1. Certificat de retencions sobre salaris i de retenció de professionals: Documentació facilitada per les empreses on ha treballat durant el 2018, i altra informació a tenir en compte:
   
  1. Salari brut, incloent retribució en diner, en espècie, dietes...
  2. Indemnitzacions percebudes.
  3. Quotes de col·legis professionals.
  4. Retencions per IRPF.
  5. Cotitzacions a la seguretat social.
  6. Quotes d’afiliació a sindicats.
 1. Certificats d’entitats financeres i/o entitats de previsió social, referent a la percepció del rescat de Plans de Pensions: (per les contingències de jubilació, atur, gran invalidesa, etc.):
  1. Imports relatius a la percepció del capital i els còmputs de reducció del 40%.
  2. Imports relatius a la percepció de renta vitalícia, si s’escau.
 2. Certificat de prestacions i retencions: L’entitat gestora de la seguretat social ha de facilitar aquesta documentació pels casos de pensions de jubilació, atur o accidents i d’altres prestacions.
 3. Certificats de comptes bancàries: Informació de l’entitat financera que inclou els saldos dels comptes a 31 de desembre, saldos mitjos del 4t. trimestre, interessos i quantitats retingudes, així com d’altre informació rellevant respecte conversió de participacions preferents en bons i/o accions.
 4. Certificats de fons d’inversió, de cartera d’accions, pagarés, obligacions, dipòsits i en general, qualsevol actiu financer: valoració a 31 de desembre, imports d’adquisició, interessos i quantitats retingudes.
 5. Rebut IBI propietats immobiliàries: Dades referència cadastrals, naturalesa i afectació de l’immoble. L’any d’adquisició aportar escriptures i altra documentació de l’adquisició i/o construcció (despeses notari, registre, pagaments al constructor, a la immobiliària, etc...)
 6. Arrendaments d’immobles i/o negocis: Rebuts d’ingressos així com factures de les despeses necessàries i correlacionades amb els ingressos, factures de millores i inversions efectuades. Pels arrendaments de locals de negoci es precisarà el certificat de retencions.
 7. Certificats de préstecs hipotecaris: Quadre d’amortització de l’hipoteca facilitada per l’entitat financera que inclou interessos, capital i comissions.
 8. Certificats de valors cotitzats i de fons d’inversió i altres actius financers: L’entitat gestora ha de facilitar aquesta documentació que ha d’incloure:
  1. Cotització mitja del 4t. trimestre i valor liquidatiu a 31 de Desembre (fons d’inversió i d’altres actius financers)
  2. Dividends, interessos i retencions.
  3. Despeses i comissions.
  4. Operacions de venda i compra.
 9. Certificats d’assegurances de vida, jubilació o malaltia i els rescats que s’hagin produït: L’han de facilitar les Companyies d’assegurances o Entitats Financeres.
 10. Aportacions a Mutualitats de previsió social alternatives al règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte propi o Autònoms, en la part que tingui per objecte la cobertura de les contingències ateses en aquest Règim Especial.
 11. Certificat d’invalidesa així com, en el cas que sigui necessari, acreditació de necessitat d’obres d’adequació en l’habitatge per a minusvàlids, i poder acreditar adequadament aquestes circumstàncies per part de la Seguretat Social i/o Departament de Benestar Social i Família.
 12. Informació fiscal del pla de pensions: Informació sobre les aportacions efectuades pel partícip i/o promotor.
 13. Informació fiscal dels imports invertits en empreses de nova o recent creació.
 14. Rendiments d’activitats econòmiques.
 15. Registres fiscals: Informació de caràcter fiscal i/comptable d’empresaris individuals o professionals que desenvolupin activitats econòmiques (en funció dels distints règims de tributació), així com de la documentació justificativa de les despeses imputades i les proves relatives a capítols com les despeses de vehicles i despeses de viatges.
 16. Cartes de pagaments fraccionats i declaracions informatives: Per a empresaris i professionals (si s’escau) (models 130, 131 i també les declaracions de l’IVA i Resum Anual), així com model 184, en el cas de SCP i CB.
 17. Rebuts o certificats de les quantitats donades a entitats benefiques, entitats sense ànim de lucre acollides a la Llei 49/2002 (llei del Mecenatge)
 18. Rebuts dels pagaments del lloguer de l’habitatge habitual, per determinar la possible deducció en quota, tant de la part estatal, com de la part autonòmica (contractes formalitzats amb anterioritat al 2015).
 19. Altres circumstàncies sobrevingudes o que s’hagin produït durant l’exercici 2018: Convenis de separació o divorci, Pensions Compensatòries pagades, canvi de situació civil per viduïtat o per casament. Naixement i/o adopció de fills, convivència efectiva amb ascendents i/o descendents. Circumstàncies específiques en la convivència de parelles de fet. Pagament de pensions compensatòries al ex cònjuge, i si s’escau, pensions alimentàries als fills i circumstàncies importants respecte la custòdia compartida dels fills.
 20. I, en general, tots aquells documents que representin un ingrés a la seva renda o una variació al seu patrimoni (cobrament imports anul·lació clàusules sòl, transmissió d’immobles, d’accions i participacions, pèrdues/guanys jocs, informació guanys loteries, conversions de preferents...)
 21. ESPECÍFIC IRPF 2018 QUOTA AUTONÒMICA CATALUNYA.

 22. Quantitats invertides en l’adquisició d’accions o participacions socials conseqüència d’acords de constitució de societats o d’ampliació de capital en societats mercantils.
 23. Quantitats invertides en l’adquisició d’accions conseqüència d’acords d’ampliació de capital subscrits per mitjà del segment d’empreses en expansió del MAB (Mercat Alternatiu Borsari).
 24. Naixement i adopció de fills.
 25. Rehabilitacions en l’habitatge habitual.
 26. Donacions efectuades a entitats que promoguin la llengua catalana, que contribueixin a la millora del medi ambient, a favor de centres d’investigació adscrits a universitats catalanes i els promoguts o participats per la Generalitat, que tinguin per objecte el foment de la investigació científica i el desenvolupament i la innovació tecnològica.
 27. Pel pagament d’interessos de préstecs per estudis de màster i de doctorat concedits mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i d’Investigació.

 

 

Contacto

AFYS VILANOVA SL
Plaza Soler y Gustems 11 Bajos
08800 Vilanova I La Geltru

 

Correo electrónico: info@afysvilanova.com


También puede llamarnos a los teléfonos: +34 938140819- 663.011.491


 

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Asesoría fiscal, laboral y contable, fincas y servicios.